Augmented Chords

A Augmented

Aaug Aaug:2 Aaug:3 Aaug:4 Aaug:5

A♯ / B♭ Augmented

A#aug A#aug:2 A#aug:3 A#aug:4 A#aug:5

B Augmented

Baug Baug:2 Baug:3 Baug:4 Baug:5

C Augmented

Caug Caug:2 Caug:3 Caug:4 Caug:5

C♯ / D♭ Augmented

C#aug C#aug:2 C#aug:3 C#aug:4 C#aug:5

D Augmented

Daug Daug:2 Daug:3 Daug:4 Daug:5

D♯ / E♭ Augmented

D#aug D#aug:2 D#aug:3 D#aug:4 D#aug:5

E Augmented

Eaug Eaug:2 Eaug:3 Eaug:4 Eaug:5

F Augmented

Faug Faug:2 Faug:3 Faug:4 Faug:5

F♯ / G♭ Augmented

F#aug F#aug:2 F#aug:3 F#aug:4 F#aug:5

G Augmented

Gaug Gaug:2 Gaug:3 Gaug:4 Gaug:5

G♯ / A♭ Augmented

G#aug G#aug:2 G#aug:3 G#aug:4 G#aug:5